ثبت پیشنهادها و شکایات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم. درصورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید. بدیهی است تمام پیام های ارسالی پس از مطالعه، بررسی و درصورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی می گردد. شما می توانید یا بصورت مستقیم یا از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید .

ایمیل مستقیم شکایات، انتقادات و پیشنهادات:
nedamed98@gmail.com
info@nedamed.com

اطلاعات تماس:
09055731686
051-32226539
 051-32217933 
 051-32217943 

برای پیگیری یا سوال درباره سفارش یا استفاده از خدمات پس از فروش با امور مشتریان ندامد یا پیشنهادها و شکایات خود نیز میتوانید از فرم صفحه “تماس با ما” نظر، پیشنهاد و شکایات خود را  ارسال کنید. 

0